Achter angst ligt schoonheid verborgen

[:nl]Angst is in eerste instantie erg vervelend. Het geeft je een verlammend gevoel. Het geeft je naast emotionele pijn ook fysieke pijn.

Er heerst momenteel veel angst, van wereld niveau tot op persoonlijke niveau. Maar zijn de angsten die je hebt wel echt van jou?

In dit artikel wil ik het hebben over angsten die in ons zitten en wat je kan doen om deze te ontzenuwen. Je krijgt daarbij een methode om er zelf ook mee aan de slag te gaan. 

Welke schoonheid zit er verborgen achter het fenomeen angst? Men zegt vaak, je moet het gewoon negeren en door je angst heen vechten. Zelf heb ik ondervonden bij mijzelf en bij mensen die bij mij in de praktijk komen, dat het eenvoudiger en effectiever kan, in plaats van er maar blind door heen te vechten.

Een angst is, zoals het spreekwoord zegt, “een raadgever”. Het geeft je informatie en veel meer dan we zelf met ons hoofd kunnen bedenken.

Je bewust zijn van de angst, over wanneer het opkomt en waar het vandaan komt is in deze erg belangrijk. Dit geeft heel veel zelfinzicht. Hoe kom ik aan deze angst wordt vaak gevraagd, maar niet: is het mijn angst wel? In mijn eigen ervaringen en ervaringen in mijn praktijk is naar voren gekomen, dat we niet alleen eigen angsten met ons mee dragen maar ook angsten van onze ouders, familie en vrienden. Deze gedragen zich in eerste instantie alsof het onze eigen angsten zijn.

Ik geef een voorbeeld uit één van mijn praktijk sessie ervaringen:

A. vraagt zich af hoe het kan dat ze geen man krijgt. Ze heeft eerder wel met mannen gedatet, maar niet echt het type waar ze een relatie mee wilt. Dus deze zijn ook nooit een echte relatie geworden. Ze date daarom al een tijdje niet meer. Toch voelt ze wel dat ze toe is aan een relatie en geeft ze aan dat ze ook een kind wilt. Echter geeft het haar ook een angst om te binden wanneer ze zichzelf ziet in een relatie.

Dan stel ik altijd eerst twee vragen. Is de angst juist omschreven en is het wel haar eigen angst? Is het wel bindingsangst die haar weerhoudt om een relatie aan te gaan? Ze voelt immers in haar natuurlijk intuïtie/haar Weten, dat ze nu klaar is voor een relatie, zelfs met een kind. Toch vindt ze dat gek. Ze wilt eigenlijk niet meer daten, te veel gedoe. Ze voelt zich immers goed alleen en vermaakt zich prima.

In de sessie zoemen we in op haar angstgevoel met de Introspect ‘Optical Heart Review ©’ methode. 
Is het werkelijk bindingsangst? Wil ze werkelijk niet meer daten? Waar komt de angst vandaan? En wat wil de angst haar vertellen?

Tijdens deze methode wordt het hoofddenken uitgeschakeld en komen we meer te weten. We komen er achter dat het geen bindingsangst is, maar angst om haar financiële onafhankelijkheid te verliezen in een relatie en dat ze achter het aanrecht belandt. Dat wil ze niet, want ze heeft een fijne goede topbaan.
Voel je verder nog een andere angst om je te binden opkomen, vraag ik. Nee, zegt ze.

Nu weten we haar echte angst om te binden in een relatie: het verlies van financiële onafhankelijkheid. Waar komt deze angst vandaan? En is deze angst wel van haar? Dat zijn de vervolg vragen die ik stel.

En wat blijkt, het is niet de angst van A. zelf. Op het moment van vragen voelt en ziet ze dat het de angst van haar moeder is. Die angst zit in A. en reageert in haar alsof het haar eigen angst is. En het klopt ook nog volgens A. Ze zegt dat haar moeder ook een carrière vrouw was, maar verloor in de loop van de tijd haar financiële onafhankelijkheid. Dat wenste de moeder van A. haar niet toe.

We hebben de echte angst ontdekt en waar het vandaan komt en dat het niet de angst van A. is. De angst is gezien, waardoor het weg kan vloeien uit haar systeem. Daardoor is A. haar angstgevoel gelijk kwijt. Ze krijgt weer enorm veel zin om een lekkere man te daten. En niet meer die zelfde types als vroeger. Ze wilt het avontuur weer beleven. 

Deze methode om angsten los te laten, de ‘Introspect Optical Heart Review ©’, kan je zelf ook gebruiken. De methode gaat als volgt:

Zak naar je hartcentrum bij je borstbeen op het moment wanneer je een angst voelt opkomen. Adem driemaal diep in en uit vanuit je hartcentrum bij je borstbeen. Stel jezelf de volgende vraag in jezelf: Is deze angst die ik nu voel opkomen van mij?

Voel je, zie je en/of hoor je ’nee’ ? Dan kan je wellicht ontdekken van wie deze angst is, door de vraag in jezelf te stellen: van wie is deze angst? Je hoeft niet persé te weten van wie het is om de angst vervolgens te zuiveren. Dan kan je het volgende aangeven: deze angst is niet van mij en mag nu wegvloeien uit mijn systeem. Dank je wel.

Wellicht voel je dan dat het ook echt als tinteling in je benen en/of voeten wegvloeit.

Voel je, zie je en/of hoor je ‘ja’?
Dan kan je het onderzoeken wat het jou wil leren. Je kan dan het volgende aangeven: ik voel nu wat mijn angst is. Bedankt voor de raadgeving. Het mag weg wegvloeien wanneer het tijd is. Dank je wel.
Vaak vloeit de angst energie op dat moment gelijk weg uit jouw systeem. En ben je in je gemoedsrust al een stuk rustiger geworden. Je kan dan op een later moment zelf gaan onderzoeken wat het leerdoel van deze angst is.

Waarschijnlijk wordt je verwonderd door de informatie die je krijgt via deze methode en verkrijg je veel zelfinzicht hierdoor.

Ter afsluiting wens ik jou heel veel succes bij het ontdekken/ontrafelen van jouw angsten en plezier in verwonderen. ♡[:en]In the first place, fear is quite dreadful. It gives us a crippling feeling. Besides emotional pain it also causes physical pain.

At the moment there is a lot of fear around us, from world level to personal level. But are these fears really a part of ourselves?

In this article I would like to talk about fears that are present in ourselves and what you can do to invalidate them. You will thereby receive a method you can use yourself.

Which beauty lies hidden behind the phenomenon fear? People often say, you need to ignore it and fight through your fears. I’ve noticed with myself and people who visit my practice, that it can be more simple and efficient, instead of fighting through it blindly.

A fear is, like the saying says, ‘an adviser’. It gives you information and much more than what we can imagine with our head.

To be aware of the fear, when it arises and where it comes from, is very important. It gives us self-assessment. How did I get this fear is often asked, but not: is it my fear? In my own experiences and experiences in my practice, it has been evident that we not only carry our own fears, but also the fears of our parents, family and friends. These fears behave as if they are our own fears initially.

I give an example from one of my experiences in my practice sessions:

A. asks herself why it is that she can’t get a man. She has been dating with men, but she never met the kind of guy she would like to have a relationship with. In consequence, she never had a real relationship. Therefore she doesn’t date since a while. But she is now getting a feeling she would like to have a steady relationship and she would also like to have a baby. However, she also is frightened to be attached when she sees herself in a relationship.

I always ask two questions: is the fear well described and is it her own fear? Is it fear of attachment that inhibits her to start a relationship? After all, she feels through her own intuition/her Knowing, that she is now ready for a relationship, even with a child. But she doubts herself, because she is really done with dating, it is too much hassle for her. She certainly feels good alone and enjoys herself.

In the session we focus on her fearful feelings through the Introspect ‘Optical Heart Review ©’ methode.  Is it really fear of attachment? Does she really not want to date anymore? Where does the fear come from? And what does the fear want to tell her?

During this method her headthinking is desactivated and we get to know more. We realize that it is not fear of attachment, but a fear of losing her financial independency in a relationship. She doesn’t want this, because she has a good job.
Do you feel another fear for attachment arising in yourself, I ask. No, she says.

Now we know the real reason behind the fear of attachment in a relationship: loss of financial independency. Where does this fear come from? And is the fear really from her? These are the other questions I ask her.

And we discover, it is not the fear of A. herself. When she starts asking the question she feels and sees that it is the fear of her own mother. This fear exists in A. and reacts as if it were her own fear. And this is the truth according to A. She says that her mother also was a career woman, but who lost her own financial independence in the passing of time. The mother of A. didn’t want that for her daughter.

We have discovered the real fear and where it comes from and that it is not the fear of A. The fear has been seen, so that it can flow out of her system. As a result, A. loses her fearful feeling. She gets exited again to date with a nice man. Not the same type of men as in the past, but she wants to relive the experience of dating.

You can also use this method to lose fears: the ‘Introspect Optical Heart Review ©’. The method goes as follows:

Drop to your heartcentre at your breastbone on the moment you feel a fear coming up. Breathe deeply in and out for 3 times through your heartcentre at your breastbone. Ask yourself the following question: is the fear I feel arising really my own?

Do you feel, see and/or hear a ‘no’? Then you can perhaps discover whose fear this is, by asking yourself: from who is this fear? You don’t necessarily need to know from who it is to purify the fear. You can then say the following: this fear is not mine and may flow away from my system. Thank you.
You’ll probably feel it flowing away as a real tingling through your legs and/or feet.

Do you feel, see and/or hear a ‘yes’?

Then you can investigate what it wants to teach you. You can say the following: I now feel what my fear is. Thank you for the advice. It may flow away when it is time. Thank you.

Often the fear energy flows away from your system immediately. And then you become more tranquil and serene. You can later on investigate what the learning objective is from this fear.

You’ll probably will be surprised by the information you receive through this method and you will receive a lot of self-assessment through the process.

Concluding, I wish you a lot of success with discovering/unraveling your own fears and exitement in surprising yourself. ♡[:]

Write a comment