Gronden in de Nieuwe Tijd

[:nl]In de nieuwe tijd is er veel gaande, zoals nieuwe energie shifts.

Ik heb veel gemediteerd, hele lange meditaties methodes gevolgd en stilte ervaren. Daar miste ik alleen iets..

Het is leuk om half 5 ‘s ochtends een meditatie te doen als de energie het zachts is; wat ook zeker effect heeft gehad. Echter, even wat langer slapen is ook fijn. En opgeladen voelde ik mij niet door deze vroege meditatie.

Via mijn zoektocht om te voelen en te werken met energieën van Moeder Aarde heb ik ontvangen hoe je energie kan op vragen.

Vaak stellen mensen hun vragen in visualisaties, echter ben ik er achter gekomen dat je in je contact met Moeder Aarde dient te levelen. Niet neerbuigend of ophemelend. Wat ik heb geleerd, is dat je veel meer effect en samenwerking ontvangt om niet vragend dingen zoals energieën te vragen. Maar dat je meer een opdracht geeft, specifiek voor jou zelf, wat jij nu nodig hebt.

Ik vraag dus geen hulp meer, maar geef de opdracht vanuit mijn hartcentrum, om energieën te ontvangen die ik vandaag nodig heb. Om de dag met al zijn energieen die die dag aanwezig zijn, goed door te komen.

Hoe deze energieën van Moeder Aarde op te vragen in opdracht wil ik graag delen.

De meditatie met methode gaat als volgt:

Adem drie maal diep in en uit.

Adem nu vanuit je hartcentrum bij je borstbeen drie maal diep in en uit.

Voel hoe de energie en zuurstof via je hartcentrum je longen vult en voedt.

Adem nu met je hele lichaam, drie maal diep in en uit. Voel dat de energie en de zuurstof via je hele lichaam opgenomen wordt. Op cel niveau.

Adem nu vanuit je energetisch lichaam en auravelden. Ervaar en visualiseer dat je met je aura velden als eenheid ademt.

Grond je zelf als een boom, waarbij je jouw wortels diep de aarde in laat groeien.

Nu is er zuiver contact met Moeder Aarde oftewel Gaia en kan je de opdracht aan haar geven om energie op te vragen die jij voor vandaag nodig hebt.

Opdracht aan Gaia: ‘Gaia, graag ontvang ik de energieën die ik nu nodig heb. Dank je wel.’

Het bedanken hoort er bij. Daarmee geef je aan dat je het gaat ontvangen en dat je dat heel fijn vindt dat Gaia het gaat geven. En dat je vertrouwt en weet dat je het gaat ontvangen. Natuurlijk mag je ook je eigen wijze van opdracht geven ontwikkelen. Waarin jij het prettigst bij voelt.

In het begin kan het licht een tinteling geven of in je lichaam wat beweging opwekken. Of dat je voeten extra sterk zwaar de grond zijn. Observeer waar in jou lichaam jij gevoed wordt.

Ik en velen bij mij in de praktijk en opleidingentrajecten hebben mooie kracht energieën ervaren. Waarbij ze meer in hun lichaam en energetisch lichaam zinken. En krachtiger gegrond worden.

Doordat je dit contact maakt, ontvang je niet alleen van Gaia energieën. Doordat je vraagt ontvangt Gaia jouw contact en liefde, wat heel krachtig is. Net als wanneer jij iets geeft aan iemand.

Ik ben erg benieuwd naar je ervaringen. Deel ze en als je vragen hebt kan je me altijd een berichten of een privé bericht sturen.

Eelco Jager – Coach/Healer bij het Spiritueel opleidingscentrum Ascending Phoenïx

Voor meer informatie: www.ascendingphoenix.com[:en]There is a lot happening in the New Age. New energy shifts.

I have meditated a lot and followed very long meditation methods. I have experienced silence. And in these sessions I missed something. It is nice to do a meditation at 4.30 am when the energy is at its softest; it certainly had an effect. However, to sleep a bit longer is also nice. I didn´t feel charged by this early meditation.

Through my search to feel and to work with energies from Mother Earth I have received how you can ask energy.

People often ask questions in their visualizations, but I discovered that you need to level when having contact with Mother Earth. Not disdainful or glorifying. What I have learned, is that you create more effect and receive cooperation when you do not ask things such as energies. But you need to give a task, specifically for yourself, what you need at this moment.

I don’t ask help anymore, but I give the task from my heartcentre, to receive energies that I need today. In this way I can get through the day with all its energies that are present around me

I would like to share how to ask these energies from Mother Earth.

The meditation method goes as follows:

Breathe deeply in and out, repeat 3 times.

Breathe deeply in and out from your heartcentre at your breastbone, repeat 3 times.

Feel how the energy and oxygen fills and feeds your lungs through your heartcentre.

Breathe with your whole body, deeply in and out out, repeat 3 times. Feel that the energy and the oxygen is being absorbed by your whole body on cell level.

Breathe from your energetic body and aura fields. Experience and visualize that you breathe as a unity with your aura fields.

Ground yourself as a tree and let your roots grow deeply in the earth.

Now there is pure contact with Mother Earth, or Gaia, and you can now give assignment to her, to ask energy that you need for today.

Assignment for Gaia: ‘Gaia, I now gladly receive the energies that I need today. Thank you.’

Giving thanks also belongs to the process. When giving thanks, you give a sign that you will receive it and that you appreciate Gaia for giving it to you. You have trust that you will receive it. Of course you may develop your own way of giving assignment. A way which makes you feel good.

In the beginning the light can give you a tingling or activate a movement in your body. Or your feet may be extra heavy on the ground. Observe where in your body you are being nurtured.

Me and many in my practice and education courses have experienced beautiful powerful energies. In which they sink more into their body and energetic body. And being grounded in a more powerful way.

By having this contact, you not only receive energies from Gaia. By asking, Gaia receives your contact and love, which is very powerful. Just like when you give something to somebody.

I am very curious about your experiences. Share them and if you have any questions you can always send me messages or a private message.

Eelco Jager – Coach/Healer – Teacher at the spiritual training center Ascending Phoenïx

For more information: www.ascendingphoenix.com[:]

Write a comment