Nieuwe Tijd – Nieuwe Numerologie

[:nl]We leven in een nieuwe tijd. Waar alles voelbaar anders gaat. Waar oude gewoonten en oude regels niet meer werken. Zelfs de door ons bekende natuurwetten veranderen of zullen veranderen.

Het staat in elk spiritueel boek of blog dat we nu in deze nieuwe tijd begeven. Moeder Aarde en wij zijn verhoogd in frequentie en dimensie. We zijn gegroeid in bewustzijn, in intuïtief voelen en ontwikkeling van spirituele gaven.

Bij de nieuwe tijd horen nieuwe energieën en zijn nieuwe healingsmethoden mogelijk, waar nieuwe spelregels aan verbonden zijn.
Via een gechanneld schrijven heb ik Nieuwe Tijd – Nieuwe Numerologie ontvangen.

We weten bijvoorbeeld allemaal dat wanneer we op de klok kijken het niet toevallig is dat we dubbele getallen reeksen zien. Sommigen van jullie zullen de betekenis hebben opgezocht over bijvoorbeeld 11:11 of bij het zien van 444 of 555.

Deze betekenissen zijn soms zoals je misschien ontdekt en gevoeld hebt niet echt aansluitend op jouw leven. Jouw situatie matcht niet. Dat klopt. Dat is helemaal goed!
Want de betekenissen zijn bedoeld om jou inzicht te geven over een specifieke situatie. Want je zal je vast afvragen, waarom zie ik die nummers steeds weer? En waarom word ik er naar toe getrokken?

In het algemeen is het zo, dat wanneer je dubbele getallen ziet, dat je op de juiste plek, juiste tijd en in perfecte timing bent. Welke getallenreeksen hebben nog een verdere diepere betekenis?

Het is tijd om ze nu te openbaren, iets wat ik zelf reuze spannend vind. Ik ben erg benieuwd wat jij ervaart!

Nummerologie Nieuwe Tijd

11:11
Jij oftewel JIJ bent contractueel klaar!
Kom jouw centrum zielscontract maar halen!!

111
Jij JIJ bent op jouw centrum van jouw zielscontract. Het middelpunt van kosmische perfectie!

12:12
Jij zit lekker in je vel. En mag nu meer intuïtief groeien.
Of
Ga genieten en meer in contact met Gaia zijn. De natuur in.

13:13
Betekent jouw hogere die contact heeft met JOUW Engelenteam.
En op dit moment is het manifestatie programma bezig. Voor wensen en genoegens die gehoord zijn en vanuit hartintenties doorgestuurd zijn zullen binnenkort in tekens zichtbaar worden.

14:14
Leef en speel

15:15
Ga mediteren

16:16
Dat betekent dat je toe bent aan een verdiepende spirituele stap in bewustwording en ontwikkeling.
Of
I Love YOU!!! Weet dat we boven in onze nopjes zijn over JOU. Over de stappen die jij aan het nemen bent.

17:17
Een nieuw moment in leven en ontdekken verwonderen zal je toekomen.
Of
Heerlijk jou te mogen zien in jou volle kracht! Bravo!!!

19:19
Het volledige interconnectie proces is ontzettend mooi geweest.

21:21
Het is jouw emotie die los mag komen en geheald mag worden. Voor ruimte en licht groei in jou.

666
Is dat de duivel? Nee!!! JIJ raakt nu in het niveau van potentieel meesterschap!

In andere culturen is het ook een Master King Getal! Maar dat is nu afgezworen. Men dacht dat het over statistische geloofsovertuigingen ging. De oude Egyptenaren hebben dit Meester Master King Getal, de Azteken hebben het ook.

44
Deze is ook echt een Meester getal voor jou. Met alleen een hele andere betekenis.
De betekenis is: Jij JIJ bent een Meester Healer in wording.

444
Deze heeft ook een andere betekenis.
Jij JIJ bent groots bezig, JIJ bent zeer gewaardeerd en wordt hier gedragen. En begrijp, Weet dat wij JOU nu snel nieuwe Zielsinzichten gegeven.

55
Deze betekent niets 🙂
Wel dat je lief, mooi, en lekker bezig bent.

555
Deze betekent ook niets 🙂
Wel dat je lief bent, prachtig mooi mens bent.
En ongelofelijk meesterachtig bezig bent.

Ik hoor graag wat jouw ervaringen zijn!!

Eelco Jager – Coach/Healer – opleider bij Ascending Phoenïx[:en]We live in a new age, where you feel everything goes different. Where old habits and old rules don’t work anymore. Even the natural laws that are known to us, change or will change.

In every spiritual book or blog we read, it says that we are living in such times. We and Mother Earth have increased in frequency and dimension. We have grown in conscience, in sensing intuitively and developing spiritual gifts.

The new age opens the possibility for new energies and new healing methods. And with these methods and energies comes new rules.

Through channeling I have received this message for ‘New Age – New Numerology’.

We all know that when we look at the clock it’s not by coincidence that we see a double sequence of numbers. Some of you may have searched for meanings about when seeing 11:11, 444 or 555.

These meanings may not always coincide with your life at that moment. Your situation doesn’t match. That is right! The meanings of numerology are meant to give you insight about a certain situation. Because you may ask yourself, why am I seeing these numbers all the time? And why am I drawn to them?

When you are seeing double sequence of numbers, it means that you are at the right place and time, in perfect timing. Which sequences have a further deeper meaning?

I will now reveal them to you, something I find really exiting to share. I am curious what you experience!

Numerology New Age

11:11
You, in other words YOU, are ready contractually!
Come and get your soul contract!

111
YOU are at the center of your soul contract. The center of cosmic perfection.

12:12
You are feeling great. You may grow intuitively.
Or
Go enjoy and be more in contact with Gaia. Go into nature.

13:13
This means that your higher self has contact with YOUR Angelteam.

At this moment your manifestation program is busy. Wishes that have been heard and sent through heart intentions will soon be visible through signs.

14:14
Live and play

15:15
Go meditate

16:16
This means that you are ready for an advanced spiritual step into awareness and development.
Or
I Love YOU!!! Know that we are very happy about YOU. About the steps that you are taking.

17:17
A new moment in living, discovering and surprising will come to you.
Or
Amazing to see you into you full power! Bravo!!!

19:19
The whole interconnection process has been beautiful.

21:21
It is your emotion that can loosen and may be healed. For you to receive space and light growth.

666
Is that the devil? No!!! YOU are achieving the level of potential mastery!

In other cultures this number is called the Master King Number! The old Egyptians and the Aztecs have this Master King Number.

44
This number is a Master number for you. With a whole new meaning. The meaning is: YOU are in creation towards being a Master Healer.

444
This has a whole other meaning. YOU are working in a grand way. YOU are loved and are being carried here. And understand that we are giving YOU new Soul insights.

55
This doesn’t mean anything in particular 🙂

It does say thay you are sweet, beautiful and working very good.

555
This doesn’t mean nothing either in particular 🙂

It does say that you are a sweet, beautiful person.

And you are working in a very masterly way.

I’ll gladly hear what your experiences are!

Eelco Jager – Coach/Healer at Ascending Phoenïx

For more information: www.ascendingphoenix.com[:]

Write a comment