Wie ben je en wie ben je niet?

[:nl]In mijn vorige artikel heb ik het gehad over angsten en of de angsten die wij in ons hebben wel onze angsten zijn.

Hoe je deze angsten via Inter Optical Heart Review© methode kunt ontleden, of de angst die je uit ook de daadwerkelijke angst is waar je een blokkade hebt en of het wel jouw eigen angst is. Na het ontleden is het mogelijk om deze angst uit je stelsel weg te laten vloeien. In dit blog artikel wil ik het graag hebben over boosheid.

We zeggen vaak als iemand boos is, dat diegene vast iets te kort is gekomen. Diegene is vast ook bang om iets te verliezen; de boosheid is dan een vorm van verdediging. Nu weten we dat angsten in jou niet altijd van jezelf zijn. Dat geldt ook voor boosheid. Het is lastig om wanneer je boos bent ook te voelen of deze boosheid in jou ook echt van jou is. We zeggen dan ook ‘diegene was even blind van woede’. Zelf zegt de persoon dat hij of zij even niet zichzelf was.

Wanneer we ons aangesproken voelen in negatieve of positieve zin, dan zeggen we ‘ik voel mij geraakt’. Wanneer we geraakt worden betekent het dat de ander jou een energetische energie pijl afvuurt, zoals een cupido die liefdespijlen schiet. Je voelt je geraakt en er borrelt iets. De energie vermengt zich met de energie die jij in je hebt en er vormt zich uit de chemische energie een reactie: een emotionele energie bol. Dit leidt tot een emotionele boze kribbige communicatie. Dan kan er weer in een communicatie terug een nieuwe energie pijl door de ander afgevuurd worden.

De energiebol groeit. Je voel dat er niet geluisterd wordt. En jij wil je nu duidelijker uiten en je vuurt een krachtige energetische pijl terug. Door de pittige emotie in communicatie voelt de ander zich aangevallen. Nu vuurt de ander een nog krachtigere pijl op jou af en dat zorgt voor nog grotere boosheid in jou. Op zo’n moment reageer je niet objectief meer, maar over-emotioneel. Dat zorgt ervoor dat je nog meer energie pijlen energie afvuurt. Je bent nu ontvlambaar, oververhit van de grote borrelende chemische energiebol in jou. Verontwaardigd en overdonderd verdedigt de ander zich door een energie pijl af te vuren als laatste druppel; een nekschot, wat jou doet ontploffen. Een emotionele woede uitbarsting volgt. Jij zakt in elkaar door het nekschot en druipt vernederd af. Of het tegenovergestelde: je wordt zelf de krijger die een veelvoud van pijlen afvuurt naar de ander, waardoor deze in elkaar zakt in energie.

Vast heel herkenbaar toch? Het is ook mogelijk dat je niet geheel zo ver in (chemisch) gevecht komt, maar in de tweede fase zit. En dat je partner per ongeluk het laatste energie lucifertje op je laat vallen. Dan ontplof je alsnog. Je hebt immers de chemische soep bijna gaar. Ook herkenbaar toch? Eerst als een krijger alles afvuren op je partner en daarna uitgeraasd bijkomen en vervolgens zeggen ‘sorry schat’…

Hoe voorkom je dit?

Op het moment dat je je geraakt voelt, geef het dan gelijk aan bij je gesprekspartner. Je kan bijvoorbeeld aangeven: ‘even wachten, wat jij nu zegt raakt mij. Ik wil even voelen in mij waarom het mij raakt.’ Daarna kan je de volgende stappen ondernemen: Zak naar je hart door bijvoorbeeld de Inter Optical Heart Review © te doen (beschreven in blog 1).

– Vraag jezelf nu: is deze energie activering van boosheid in mij van mij of van mijn gesprekspartner (als spiegeling)?

– Ontleed nu wat van jou is en vraag jezelf: Waar voel ik de activering in mij? Dan zul je op verschillende plekken in je lichaam voelen waar de energie in activering zich bevindt en laat voelen.

– Vraag jezelf: is deze energie in mij van mij? Als je ‘nee’ voelt, dan weet je dat je dus ook energie in jou draagt van een ander.

– Vraag in jezelf: van wie is deze energie in de vorm van boosheid? Dat zal er plots een naam naar boven komen. Je kan nog verder onderzoeken wat daar achter zit.

Het mooie is dat je de energie nu met liefde aandacht hebt gegeven. We gaan nu met liefde deze energie weg laten vloeien uit jou.

– Als volgt kun je nu in jezelf de opdracht geven: deze energie die ik nu voel is niet van mij en mag nu wegvloeien. Dank je wel.

Het kan zijn dat er heel wat energieën vermengd zijn met elkaar. Neem daar de tijd voor of stel dit even uit tot op een geschikter moment. Deel het met je gesprekspartner en bedank diegene. Het geeft jouw gesprekspartner ook inzicht dat er ook energie in vorm van emoties in hem/ haar zitten die niet van hem/haar zijn.

Ik weet zeker dat je je lichter en rustiger voelt na het uitvoeren van deze methode. Veel succes en plezier in verwonderen ♡

Eelco Jager – Coach/Healer bij Ascending Phoenïx[:en]In my last article I talked about fears and if the fears that present in ourselves really are our own fears. I talked about how you can analyze these fears through the Inter Optical Heart Review © method, if the fear that you express truly ís the fear that causes the blockage and if it really is your own fear. After analyzing, it is possible to let the fear flow out of your system.

In this blog article I would like to talk about anger. We often say when someone is angry, that this person is in shortage of something. This person is maybe afraid to lose something; anger can be a form of protection. We know now that fears in ourselves aren’t always our own fears. This also applies to anger. It is difficult to know when you are angry if this anger is really your own. We often say that ‘this person was blinded by anger’. Or a person says that he or she wasn’t him/herself during a moment. When we feel approached in a positive or negative way, we say ‘I am touched’.

When we are touched it means that the other person shoots an energetical arrow towards us, like a cupido shooting love arrows. You feel touched and something boils up.This energy mixes with the energy already present in you and a reaction forms out of the chemical energy: an emotional energy ball. This leeds to emotional and angry communication. Then a new energy arrow can be shooted by the other person in a new communication.

The energy ball grows. You feel that you are not listened to. You want to express yourself more clearly and you shoot a powerful energetic arrow back. The other feels attacked through the heated emotional communication. The other now shoots an even more powerful arrow towards you which causes a bigger anger in you. In this kind of situation you don’t react objectively, but over-emotional. This causes you to shoot even more energy arrows. You are now inflammable, overheated, by the big boiling chemical energy ball in you. Being upset and overwhelmed, the other protects him/herself by shooting an energy arrow as a last drop; a shot in the neck, which makes you explode. An emotional anger explosion follows. You collapse because of the neck shot and you disappear. Or the opposite: you become a fighter yourself who shoots a maximum of arrows to the other, which makes the other collapse in energy.

A lot of this is recognizable right? It is also possible that you are not that advanced into a (chemical) fight, but that you find yourself in the second phase. And that your partner drops the last energy flame on you, which makes you explode anyway since your chemical soup is almost boiling. Also recognizable right? First you fire everything towards your partner and then you recuperate and say ‘sorry honey’…

 

How do we prevent this?

In the moment that you feel touched, you have to let it know to your partner. You can say: ‘wait a minute, what you say touches me. I want to feel in myself why it touches me.’

You can then undertake the following steps: Sink into your heart by doing the Inter Optical Heart Review © (written in blog 1).

– Ask yourself: is this activation of anger-energy mine or from my partner? (as a mirror)

– Analyze what is yours and ask yourself: where do I feel the activation in myself? You will then feel in different places in your body where the energy in activation finds itself and manifests.

– Ask yourself: is this energy mine? If you feel ‘no’, then you know that you are carrying energy from others in yourself.

– Ask yourself: from who is this anger-energy? Then a name will suddenly pop up. You can investigate further what is behind that.

The good thing is that you have given attention to the energy, in a loving way. We will now let this energy flow away with love.

– You can now give yourself an assignment: ‘the energy I now feel is not mine and it can flow away. Thank you.’

It can be possible that a lot of energies are mixed together with each other. Take the time for it or postpone to a better moment. Share it with your partner and thank him/her for it. This also gives insight to your partner that there is energy present in him/her that are not his/hers.

I am sure you will feel lighter and more tranquil after doing this method. I wish you a lot of success with discovering/unraveling your own anger and in surprising yourself. ♡

Eelco Jager – Coach/Healer at Ascending Phoenïx[:]

Comment 1

 1. Marina Vandenbussche
  18 juli 2018

  Ik heb een coaching sessie bij Eelco gedaan.
  Tijdens de sessie heb ik mij heel erg op mij gemak gevoeld en ontspannen en relax. Hij nam echt de tijd voor mij, om naar mij te luisteren.
  Eelco gaf mij inzichten dat mijn gevoelens in en van bepaalde situaties niet geheel van mij zijn.
  Vanuit de essentie ‘Wie ben je echt en wat is van een ander’ gingen we ontspannen en veilig kijken naar de gebeurtenis die mij in het (verre)verleden geraakt hebben. Die ik zelfs onbewust opgeslagen heb. Waar ik vanuit dat gevoel nu nog in hedendaagse situaties hetzelfde op reageer en aanvoel/ gevoelens bij heb.
  En dat was voor mij een nieuwe bijzondere ervaring en inzicht. Eelco gaf mij met zijn methode daarin een echte Eyeopener.

  Dat wat ik in het (verre) verleden heb meegemaakt/ mee heb gekregen, nu nog in mijn wezen onbewust aanwezig is, in mijn lichamelijk meedraag. Dat dit niet van mij is!?! Waardoor ik met deze nare gevoelens, mijn waarheid in situaties en of gebeurtenissen kleurde. Na het ontdekken ervan en er met aandacht na te luisteren kon het zo uit mijn systeem verwijderen worden.
  Deze bijzondere ervaring prikkelt mij zo, dat ik zijn methode ook wil en ga leren in de training Unlock your full potential *Deel 1. Zin in

Write a comment